fbpx

REGULAMIN KONKURSU Nova Education “NovaMath 2019”

 

A. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU NovaMath 2019

 1. Organizatorem Konkursu Matematycznego Nova Education “NovaMath 2019” jest Nova Education & Consultancy, NIP: 5222965189 z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 71/19 lok. 133, zwany dalej “Organizatorem Konkursu”.
 2. Za organizację i przebieg Konkursu Matematycznego Nova Education “NovaMath 2019, zwanego dalej “Konkursem” odpowiedzialny jest Organizator Konkursu. Organizator określa zasady Konkursu, kryteria punktowania, nagrody oraz miejsce przeprowadzenia etapu finałowego.
 3. Głównym sponsorem konkursu “NovaMath 2019” jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula z siedzibą w Warszawie.
 4. Założenia i cele Konkursu:  
 • Założenie: Propagowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży, promowanie talentów matematycznych, danie rodzicom niezależnego wglądu w to, jak wiedza matematyczna ich dzieci plasuje się pośród poziomu uczniów w skali z całego kraju.
 • Cele:
  • zwiększenie motywacji do nauki matematyki
  • pogłębianie umiejętności matematycznych uczniów,
  • rozwijanie analitycznego myślenia
 1. 5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3-8 szkoły podstawowej, klasy 3 gimnazjum i klas 1-3 szkół średnich.
 2. W Konkursie uczestnik rozwiązuje test jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi będą punktowane od 1 do 5 punktów. Za poprawne odpowiedzi uczeń uzyskuje punkty dodatnie, za brak odpowiedzi otrzyma 0 punktów.
 3. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany  w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej https://novamath.edu.pl/
 5. Komunikacja z nauczycielami odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.novamath.edu.pl. Ogłoszenia i inne informacje umieszczone na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.novamath.edu.pl uznaje się za przekazane wszystkim zainteresowanym.
 6. Decyzje Organizatora Konkursu są ostateczne.

 

B. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.novamath.edu.pl, poprzez wypełnienie zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia dokonane w inny sposób, np. przez telefon lub faks nie będą przyjmowane.
 2. Zgłoszenia i rejestracji uczestnika Konkursu dokonuje nauczyciel. Uczestników z różnych klas danej szkoły zarejestrować może kilku nauczycieli. Przed zarejestrowaniem ucznia do Konkursu nauczyciel zobowiązany jest uzyskać zgodę Rodzica/Prawnego Opiekuna uczestnika na uczestnictwo w Konkursie (formularz do pobrania ze strony internetowej Konkursu). Nauczyciel przechowuje zgodę na uczestnictwo ucznia w Konkursie do końca roku szkolnego 2018/2019.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest płatne. Rejestracja nauczyciela i uczniów jest bezpłatna i możliwa do przeprowadzenia w Panelu Nauczyciela. Po rejestracji uczniów nauczyciel będzie miał możliwość wykupienia testu konkursowego dla każdego z zarejestrowanych uczniów w cenie 18 zł brutto. Dodatkowo, po 22.03. dostępna będzie promocyjna cena testów – 9 zł brutto, która zwiększy szanse dostępności konkursu dla dzieci z biednych rodzin. Po przetworzeniu płatności za testy, dokonanej za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub płatności PayU (przelew elektroniczny, karta kredytowa, płatność BLIK, przelew tradycyjny), nauczyciel w Panelu Nauczyciela będzie miał dostęp haseł i loginów oraz terminów ważności poszczególnych testów do etapu szkolnego. Uczniowie w dniach 1.04-17.05.2019 będą mogli wziąć udział w teście po zalogowaniu się w Panelu Ucznia. Brak uiszczenia opłaty z tytułu udziału w Konkursie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona. Uczeń może brać udział w teście tylko dla jednego poziomu klasy.  
 5. Zgłoszeń będzie można dokonywać w terminie 21.02.2019 r. – 08.05.2019 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Przy rejestracji do dnia 22.03.2019 Organizator przyzna dodatkowo jeden bezpłatny test po zrealizowanej płatności za 10 testów. W ten sposób Organizator zachęca do udziału w konkursie utalentowanych uczniów, którzy mogą być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Decyzję komu przyznać bezpłatny test podejmuje nauczyciel lub dyrekcja.  
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w trakcie rejestracji lub za niestosowanie się do zasad Konkursu.
 8. Instrukcja rejestracji w Panelu Nauczyciela, dodawania uczniów oraz przeprowadzania testu będzie dostępna w części FAQ (Najczęściej zadawane pytania) na stronie internetowej www.novamath.edu.pl maksymalnie na tydzień przed rozpoczęciem etapu szkolnego Konkursu.
 9. Wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymają Certyfikaty Uczestnictwa.
 10. Wyniki uzyskane przez ucznia będą w obu etapach konkursu wyrażone w punktach.
 11. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/47/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

C. ETAP SZKOLNY KONKURSU I PYTANIA KONKURSOWE NOVAMATH

 1. Przed rozpoczęciem etapu szkolnego Konkursu nauczyciele będą mogli przeprowadzić próbny test. Informacja o próbnym teście zostanie przesłana w wiadomościach e-mail, udostępniona na stronie internetowej oraz social media novamath.edu.pl oraz dodana w niniejszym Regulaminie. Organizator Konkursu sugeruje też sprawdzenie działania komputerów przed etapem szkolnym Konkursu.
 2. Warunkiem dokonania rejestracji uczestników w Konkursie jest wyrażenie przez nauczyciela dokonującego zgłoszenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych osobowych określonych w formularzu zgłoszeniowym [imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy w celu uzyskania loginu i hasła do przeprowadzenia rejestracji uczniów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez nauczyciela jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia dokonanie zgłoszenia uczestnika oraz jego udział w Konkursie.
 3. Etap szkolny Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod kontrolą nauczyciela. Uczeń uzyska dostęp do Panelu Ucznia po tym jak nauczyciel dokona jego rejestracji w Panelu Nauczyciela. Test będzie widoczny w Panelu Ucznia po przetworzeniu płatności za niego wraz z jego nazwą, łączną możliwą do osiągnięcia liczbą punktów, maksymalnym czasem trwania testu oraz datami ważności testu. Po zalogowaniu się do Panelu Ucznia na stronie exam.novamath.edu.pl w dniach dnia 01.04. – 17.05.2019 r. uczeń będzie mógł wziąć udział w teście. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 15 pytań. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.
 4. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną udostępnione w Panelu Ucznia najpóźniej 22 maja 2019 r.
 5. W przeciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników indywidualnych testów powinny być zgłaszane ewentualne uwagi i reklamacje na adres e-mail: konkurs@novamath.edu.pl. Te uwagi będą rozpatrywane na bieżąco.
 6. Wyniki Szkolnego Etapu konkursu (rankingi z finalistami, używając ich nazwy użytkownika i szkoły/miasta, z którego pochodzą) będą udostępnione na stronie novamath.edu.pl do 27.05.2019 r.
 7. Ranking etapu szkolnego zawierać będzie listę 10 uczestników Konkursu z najlepszymi wynikami z każdej klasy. Ranking będzie tworzony na podstawie liczby uzyskanych punktów oraz czasu poświęconego na rozwiązanie testu. Uczestnicy, będący na pierwszych pięciu miejscach w rankingu w etapie szkolnym i którzy uzyskali co najmniej 20 punktów, uzyskają prawo do uczestnictwa w etapie finałowym. Oceny testów oraz przyznania punktów dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów.
 8. Zastrzeżenia do wyników Konkursu mogą być zgłaszane w terminie do 48 godzin od chwili ogłoszenia wyników w formie mailowej pod adresem mailowym konkurs@novamath.edu.pl.
 9. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu rozpatrzy zgłoszone zastrzeżenia. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

D. FINAŁOWY ETAP KONKURSU

 1. Miejsce: Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.
 2. Etap finałowy Konkursu trwający 90 minut odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00. Rejestracja uczniów do etapu finałowego będzie odbywała się w godzinach 10:00-10:45.
 3. W sytuacjach losowych związanych z dojazdem uczestnika do miejsca Etapu finałowego Konkursu lub jeśli zaistnieją inne nieprzewidziane okoliczności, opiekun uczestnika jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem Konkursu. Uczniowie spóźnieni więcej niż 30 minut względem podanej godziny zakończenia rejestracji etapu finałowego Konkursu nie będą mogli przystąpić do tego Etapu Konkursu.

  * W przypadku uczestnictwa w Konkursie uczniów niepełnosprawnych ruchowo nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora Konkursu na tydzień przed rozpoczęciem Etapu finałowego. Jeśli uczniowie mają specyficzne potrzeby zdrowotne, fakt ten należy zgłosić Organizatorowi Konkursu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Etapu finałowego Konkursu. Organizator dołoży wszelkich starań aby zapewnić stosowną pomoc uczniowi.
 4. W Etapie finałowym Konkursu uczestniczyć będzie 5 zakwalifikowanych uczniów z każdego poziomu klasowego, objętego konkursem, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 zdanie trzecie części “Etap szkolny konkursu…”.
 5. W trakcie Etapu finałowego Konkursu uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli lub/i ich Prawnych Opiekunów.
 6. Test będzie składał się z 20 pytań. Za poprawne odpowiedzi przyznawane będą punkty dodatnie w liczbie 1-5, za niepoprawne odpowiedzi przyznawane będą punkty ujemne o wartości -20% punktowej pytania. W przypadku, gdy uczestnicy Etapu finałowego Konkursu w danej klasie uzyskają taki sam rezultat:
  • porównywana jest wysokość w rankingu z Etapu szkolnego Konkursu.
  • jeśli wyniki uczestników nadal nie są jednoznaczne, porównywany będzie czas wykonywania testu Etapu finałowego.   
 7. Ocena testów oraz przyznawanie punktów w Etapie finałowym Konkursu należy do Komisji powołana przez Organizatora Konkursu. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 8. Wszelkie dokumenty przesłane do Organizatora Konkursu w związku z Konkursem będą przechowywane do 30.07.2019 r., po czym zostaną zniszczone.

 

E. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

 1. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00. Podczas ceremonii wręczenia nagród każdy uczeń biorący udział w Etapie finałowym Konkursu otrzyma certyfikat. Medale zostaną przyznane tym uczestnikom, którzy podczas etapu finałowego otrzymają co najmniej 50% punktów przeliczonych na procenty na 100% możliwych. Uczniowie zgodnie z uzyskanymi wynikami otrzymują:
  a. Uczeń z najlepszym wynikiem otrzymuje tzw. “złoty medal”, certyfikat oraz nagrodę pieniężną.
  b. Uczeń, który zajmie drugie miejsce otrzymuje tzw. “srebrny medal”, certyfikat oraz nagrodę pieniężną.
  c.  Uczeń, który zajmie trzecie miejsce otrzymuje tzw. “brązowy medal”, certyfikat oraz nagrodę pieniężną.
 2. Nagród uzyskanych w Konkursie nie można wymieniać na gotówkę lub inne nagrody.
 3. Nauczyciel dokonujący zgłoszenia uczestnika do etapu finałowego za pomocą formularza rejestracyjnego przesłanego przez Organizatora jest zobligowany poinformować Organizatora Konkursu w terminie do 01.06.2019 r. ilu uczniów, nauczycieli i rodziców będzie obecnych na uroczystości wręczenia nagród w związku z organizacją obiadu.
 • Informacje dodatkowe na temat odbioru nagród

 1. Medale, certyfikaty lub nagrody, które nie zostały odebrane podczas ceremonii wręczenia nagród, będą dostępne do odbioru u Organizatora Konkursu w biurze w Warszawie przez 30 dni od dnia ceremonii wręczania nagród. Brak odbioru w/w medali, certyfikatów lub nagród we wskazanym terminie skutkuje utratą prawa do ich odbioru przez uczestnika, któremu zostały przyznane, a Organizator Konkursu może je przyznać kolejnej osobie z największą liczbą uzyskanych punktów.
 2. Nagrody i certyfikaty mogą odebrać uczniowie, nauczyciele lub osoby trzecie posiadające upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego.
 3. W razie potrzeby certyfikaty i medale mogą zostać przesłane pocztą na koszt odbiorcy.
 • Nagrody dla nauczycieli

 1. Każdy nauczyciel otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nagród nie można wymieniać na gotówkę lub inne nagrody.
 3. Lista nagród dla nauczycieli zostanie opisana na podstronie novamath.edu.pl

F. Wideo i Zdjęcia podczas Etapu Finałowego i Ceremonii Wręczenia Nagród

 1. Organizator Konkursu będzie odpowiedzialny za dokumentację zdjęciową i wideo z Etapu Finałowego i Ceremonii Wręczenia nagród. Nauczyciele, których uczniowie nie mają zgody na przetwarzanie ich wizerunku, zobowiązani są zgłosić ten fakt podczas rejestracji do etapu finałowego za pomocą formularza.
 2. Organizator Konkursu Matematycznego NovaMath będzie systematycznie zamieszczał informacje z przebiegu Konkursu na stronie internetowej www.novamath.edu.pl  

G. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nova Education & Consultancy, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 71/19, 02–663 Warszawa, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania na danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu organizacji konkursu matematycznego Nova Education „NovaMath 2019”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie matematycznym.
 5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do 30 czerwca 2019 r.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.