fbpx

REGULAMIN KONKURSU “NovaMath 2020

 1. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU NovaMath
 1. Organizatorem Konkursu Matematycznego “NovaMath” jest THAMES BRITISH SCHOOL, z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 43, 05-502 Bobrowiec zwana dalej Organizatorem Konkursu.
 2. Za organizację i przebieg Konkursu Matematycznego “NovaMath” zwanego dalej Konkursem odpowiedzialny jest Organizator Konkursu. Organizator określa zasady Konkursu, kryteria punktowania, nagrody oraz miejsce przeprowadzenia etapu finałowego.
 3. Głównym sponsorem konkursu “NovaMath” jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula z siedzibą w Warszawie.
 4. Założenia i cele Konkursu:
 • Założenie: Propagowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży, promowanie talentów matematycznych, danie rodzicom niezależnego wglądu w to, jak wiedza matematyczna ich dzieci plasuje się pośród poziomu uczniów w skali z całego kraju.
 • Cele: 
  • zwiększenie motywacji do nauki matematyki,
  • pogłębianie umiejętności matematycznych uczniów,
  • rozwijanie analitycznego myślenia.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3 – 8 szkoły podstawowej, klasy 1 liceum ogólnokształcącego (kontynuacja szkoły podstawowej), klasy 1 liceum ogólnokształcącego  (kontynuacja gimnazjum), klasy 2 liceum ogólnokształcącego (kontynuacja gimnazjum) oraz klasy 3 liceum ogólnokształcącego (kontynuacja gimnazjum).
 2. W Konkursie uczestnik rozwiązuje test jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi będą punktowane od 1 do 5 punktów. Za poprawne odpowiedzi w drugim etapie i w finale uczeń uzyskuje punkty dodatnie, za błędne odpowiedzi punkty ujemne w wysokości -20% wartości punktowej danego pytania, za brak odpowiedzi otrzyma 0 punktów. W pierwszym etapie konkursu uczeń nie otrzymuje punktów ujemnych za błędne odpowiedzi.
 3. Udział w Konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej https://novamath.edu.pl/
 5. Komunikacja zmian odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.novamath.edu.pl. Ogłoszenia i inne informacje umieszczone na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.novamath.edu.pl uznaje się za przekazane wszystkim zainteresowanym.
 • Decyzje Organizatora Konkursu są ostateczne.
 1. ZGŁOSZENIA
 2. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.novamath.edu.pl, poprzez wypełnienie zamieszczonego tam formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia dokonane w inny sposób, np. przez telefon lub faks nie będą przyjmowane.
 3. Zgłoszenia i rejestracji uczestnika Konkursu dokonuje nauczyciel. Uczestników z różnych klas danej szkoły zarejestrować może kilku nauczycieli. Przed zarejestrowaniem ucznia do Konkursu nauczyciel zobowiązany jest uzyskać zgodę Rodzica/Prawnego Opiekuna uczestnika na uczestnictwo w Konkursie (formularz do pobrania ze strony internetowej Konkursu). Nauczyciel przechowuje zgodę na uczestnictwo ucznia w Konkursie do końca roku szkolnego 2019/2020.
 4. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie:
 •  od 1 grudnia 2019 do 8 marca 2020 r.
 1. Rejestracja nauczycieli jest bezpłatna i możliwa do przeprowadzenia w Panelu Nauczyciela. Po rejestracji uczniów nauczyciel prawny będzie miał możliwość wykupienia testu konkursowego dla każdego z zarejestrowanych uczniów.
 2. Po przetworzeniu płatności za testy, dokonanej za pośrednictwem płatności PayU (przelew elektroniczny, karta kredytowa, płatność BLIK, przelew tradycyjny), nauczyciel/rodzic/opiekun prawny w Panelu Nauczyciela/Rodzica będzie miał dostęp do haseł i loginów oraz terminów ważności poszczególnych testów do poszczególnych etapów.
 3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona. Uczeń może brać udział w teście tylko dla jednego poziomu klasy.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w trakcie rejestracji lub za niestosowanie się do zasad Konkursu.
 5. Instrukcja rejestracji w Panelu Nauczyciela, dodawania uczniów oraz przeprowadzania testu będzie dostępna w części FAQ (Najczęściej zadawane pytania) na stronie internetowej www.novamath.edu.pl maksymalnie na tydzień przed rozpoczęciem etapu szkolnego Konkursu.
 6. Wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymają Certyfikaty Uczestnictwa.
 7. Wyniki punktowe uzyskane przez ucznia będą we wszystkich etapach konkursu przeliczone na wyniki procentowe.
 8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/47/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 • ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
  1. I ETAP KONKURSU
  2. Uczestnictwo w I etapie konkursu jest płatne i wynosi:
 • 14 zł
 1. Opłaty mogą być wnoszone w terminie: od 1 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczniowie w dniach od 9 marca do 13 marca 2020 będą mogli wziąć udział w teście po zalogowaniu się w Panelu Ucznia. Test będzie widoczny w Panelu Ucznia po przetworzeniu płatności za niego wraz z jego nazwą, łączną możliwą do osiągnięcia liczbą punktów, maksymalnym czasem trwania testu oraz datami ważności testu.
 3. I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod kontrolą nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Uczeń uzyska dostęp do Panelu Ucznia po tym jak nauczyciel dokona jego rejestracji w Panelu Nauczyciela.
 4. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 15 pytań. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.
 5. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną udostępnione w Panelu Ucznia 17 marca 2020 r. Po zalogowaniu uczeń będzie miał możliwość obejrzenia swojej pracy. W dniach 17-18 marca 2020 mogą być zgłaszane ewentualne uwagi i reklamacje na adres email: konkurs@novamath.edu.pl. Te uwagi będą rozpatrywane na bieżąco.
 1. II ETAP KONKURSU
 1. Uczestnicy I etapu konkursu, którzy zdobędą co najmniej 30% punktów będą mogli wziąć udział w II etapie Konkursu. Uczestnictwo w II etapie Konkursu jest płatne i wynosi:
 • 14 zł

Opłaty za uczestnictwo w II etapie Konkursu mogą być wnoszone od momentu ukończenia I etapu Konkursu i otrzymania kwalifikacji do II etapu Konkursu, w terminie od 13 marca do 29 marca 2020 r. Zgłoszenia     dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod kontrolą nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Test będzie widoczny w Panelu Ucznia po przetworzeniu płatności za niego wraz z jego nazwą, łączną możliwą do osiągnięcia liczbą punktów, maksymalnym czasem trwania testu oraz datami ważności testu.
 2. Uczniowie w dniach od 30 marca do 03 kwietnia 2020 r. będą mogli wziąć udział w teście po zalogowaniu się w Panelu Ucznia.
 3. Czas trwania testu wynosi maksymalnie 45 minut. Po tym czasie system automatycznie zapisze wynik ucznia i zamknie test. Test będzie się składał z 15 pytań. Uczeń może przystąpić do rozwiązania testu tylko jeden raz.
 4. Szczegółowe rezultaty dla poszczególnych uczniów zostaną udostępnione w Panelu Ucznia 9 kwietnia 2020 r. Po zalogowaniu uczeń będzie miał możliwość obejrzenia swojej pracy. W dniach 9-10 kwietnia 2020 r. mogą być zgłaszane ewentualne uwagi i reklamacje na adres email: konkurs@novamath.edu.pl. Te uwagi będą rozpatrywane na bieżąco.
 5. Ranking etapu II Konkursu zostanie opublikowany 16 kwietnia 2020 r. Ranking uczestników II etapu Konkursu będzie tworzony na podstawie liczby uzyskanych punktów przeliczonych na procenty oraz ewentualnie wyniku w etapie I Konkursu.
 1. FINAŁOWY ETAP KONKURSU
 1. 12 uczestników II etapu Konkursu z najlepszymi wynikami z każdej klasy uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym. Oceny testów oraz przyznania punktów dokonuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów.
 2. Miejsce: Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa.
 3. Etap finałowy Konkursu trwający 90 minut odbędzie się 16 maja 2020 r. Rejestracja uczniów do etapu finałowego będzie odbywała się w godzinach 8:30-10:00.
 4. Uczestnictwo w finale Konkursu będzie płatne. Informacja o wysokości opłaty zostanie udostępniona na stronie internetowej Konkursu po zakończeniu II Etapu Konkursu. Opłaty za uczestnictwo w finale będą mogły być wnoszone w terminie od 16 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r.
 5. W sytuacjach losowych związanych z dojazdem uczestnika do miejsca Etapu finałowego Konkursu lub jeśli zaistnieją inne nieprzewidziane okoliczności, opiekun uczestnika jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem Konkursu. Uczniowie spóźnieni więcej niż 30 minut względem podanej godziny zakończenia rejestracji etapu finałowego Konkursu nie będą mogli przystąpić do tego Etapu Konkursu.
 6. W przypadku uczestnictwa w Konkursie uczniów niepełnosprawnych ruchowo nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora Konkursu na tydzień przed rozpoczęciem Etapu finałowego. Jeśli uczniowie mają specyficzne potrzeby zdrowotne, fakt ten należy zgłosić Organizatorowi Konkursu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Etapu finałowego Konkursu. Rodzice oraz opiekunowie prawni zgłaszający dzieci z podobnymi potrzebami są zobowiązani do tego samego.Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stosowną pomoc uczniowi.
 7. W trakcie Etapu finałowego Konkursu uczniowie przebywają pod opieką Nauczycieli lub/i ich Rodziców lub Prawnych Opiekunów.
 8. Test będzie składał się z 20 pytań. Uzyskana liczba punktów za pytania będzie przeliczona na procenty. W przypadku, gdy uczestnicy Etapu finałowego Konkursu w danej klasie uzyskają taki sam rezultat:
  1. porównywana jest pozycja w rankingu II Etapu Konkursu.
  2. jeśli wyniki uczestników nadal nie są jednoznaczne, porównywany będzie czas wykonywania testu Etapu finałowego.
  3. Ocena testów oraz przyznawanie punktów w Etapie finałowym Konkursu należy do Komisji powołana przez Organizatora Konkursu. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 9. Wszelkie dokumenty przesłane do Organizatora Konkursu w związku z Konkursem będą przechowywane do 30.07.2020 r., po czym zostaną zniszczone.
 1. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD
 2. Podczas ceremonii wręczenia nagród każdy uczeń biorący udział w Etapie finałowym Konkursu otrzyma certyfikat i medal. Uczniowie zgodnie z uzyskanymi wynikami otrzymują:
 3. Uczniowie z trzema najlepszymi wynikami otrzymują tzw. “złoty medal”, certyfikat oraz nagrodę pieniężną.
 4. Uczniowie, których wyniki lokują się pomiędzy 4 a 6 miejscem otrzymują tzw. “srebrny medal”, certyfikat oraz upominki.
 5. Uczniowie, których wyniki lokują się pomiędzy 7 a 12 miejscem, otrzymują tzw. “brązowy medal”, certyfikat oraz upominki.
 6. Nagród uzyskanych w Konkursie nie można wymieniać na gotówkę lub inne nagrody.
 7. Nauczyciel dokonujący zgłoszenia uczestnika do etapu finałowego za pomocą formularza rejestracyjnego przesłanego przez Organizatora jest zobligowany poinformować Organizatora Konkursu w terminie do 29.05.2020 r. ilu uczniów, nauczycieli i rodziców będzie obecnych na uroczystości wręczenia nagród w związku z organizacją obiadu. Rodzic lub opiekun prawny zgłaszający ucznia zobowiązany jest do tego samego.
 1. Informacje dodatkowe na temat odbioru nagród
 2. Medale, certyfikaty lub nagrody, które nie zostały odebrane podczas ceremonii wręczenia nagród, będą dostępne do odbioru u Organizatora Konkursu w biurze w Warszawie przez 30 dni od dnia ceremonii wręczania nagród. Brak odbioru w/w medali, certyfikatów lub nagród we wskazanym terminie skutkuje utratą prawa do ich odbioru przez uczestnika, któremu zostały przyznane, a Organizator Konkursu może je przyznać kolejnej osobie z największą liczbą uzyskanych punktów.
 3. Nagrody i certyfikaty mogą odebrać uczniowie, nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni lub osoby trzecie posiadające upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego.
 4. W razie potrzeby certyfikaty i medale mogą zostać przesłane pocztą na koszt odbiorcy.
 5. Nagrody dla nauczycieli
 1. Każdy nauczyciel otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konkursie.
 2. Nagród nie można wymieniać na gotówkę lub inne nagrody.
 3. Lista nagród dla nauczycieli zostanie opisana na podstronie novamath.edu.pl
 1. Wideo i Zdjęcia podczas Etapu Finałowego i Ceremonii Wręczenia Nagród
 1. Organizator Konkursu będzie odpowiedzialny za dokumentację zdjęciową i wideo z Etapu Finałowego i Ceremonii Wręczenia nagród. Nauczyciele, których uczniowie nie mają zgody na przetwarzanie ich wizerunku i Rodzice/Opiekunowie Prawni, którzy nie wyrażają zgody na przetwarzanie wizerunku ich dzieci, zobowiązani są zgłosić ten fakt podczas rejestracji do etapu finałowego za pomocą formularza.
 2. Organizator Konkursu Matematycznego NovaMath będzie systematycznie zamieszczał informacje z przebiegu Konkursu na stronie internetowej novamath.edu.pl

VII . Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych są: AKADEMIA IECC SP. Z O. O., z siedzibą przy ul. WIERTNICZEJ 118, 02-952 Warszawa oraz Nova Education & Consultancy, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 71/19, 02–663 Warszawa zwani dalej Administratorami. Administratorzy prowadzą operacje przetwarzania na danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu organizacji konkursu matematycznego „NovaMath 2020”.
 3. Dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie matematycznym.
 5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do 30 lipca 2020 r.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.